Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης


Tags |

DIάρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 643 με αριθμ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση ή μη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έξι (6) θέσεων διάρκειας δύο (2) μηνών για το έτος 2021, στη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης.
 2. Αποδοχή ή μη της με αριθμ. πρωτ. 28778/19.10.2021 αίτησης της Σκαρκαλά Ελένης – Μαρίας για λογαριασμό του κ. Σκαρκαλά Νεκταρίου ή Λαζάρου του Μάρκου, για καθορισμό τιμής μονάδος ρυμοτομούμενης έκτασης Ε=0705017 τ.μ. που οφείλεται από το Δήμο στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 0705017 στο Ο.Τ. 1001 (05) σύμφωνα με την αριθμ. 1/2021 Διορθωτική πράξη της περιοχής «ΚΟΜΒΟΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ – Ζ.Ε.Χ.»
 3. Έγκριση ή μη όγδοής (8ης) διαγραφής και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021.
 4. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα, στις 13.10.2021.
 5. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη, στις 19.10.2021.
 6. Έγκριση ή μη του 3ου/29.09.2021 Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας για το έργο «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Κοζάνης», προϋπολογισμού 122.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
 7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 160,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για κάλυψη εξόδων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
 8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 350,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για κάλυψη εξόδων συνδιοργάνωσης με την Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας που ανήκει στο Πανελλήνιο Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων.
 9. Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 16400/01.11.2021 σύμβασης για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακύκλωσης υλικών» προϋπολογισμού 669.600,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 206/2020, για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών, έως 18.02.2022.
 10. Ορισμός ή μη Επιτροπών Παραλαβής (προσωρινής & οριστικής) έξι (6) έργων του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4257/2014 και των άρθρων 170 & 172 του ν. 4412/2016.
 11. Έγκριση ή μη θεώρησης ετήσιων Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε) του έργου με τίτλο «Κατασκευή πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης» προϋπολογισμού 4.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 95/2011.
 12. Έγκριση ή μη του από 07.09.2021 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού στίβου για το ΔΑΚ Κοζάνης», προϋπολογισμού 109.273,63 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%. και αριθμό μελέτης 233/2020.
 13. Έγκριση ή μη των από 06.10.2021 & 21.10.2021 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού στίβου για το ΔΑΚ Κοζάνης», προϋπολογισμού 109.273,63 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%. και αριθμό μελέτης 23/2021.
 14. Έγκριση ή μη δεύτερης (2ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, για την «Συντήρηση κτιρίου Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 570.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 258/2019, έως 17.02.2021.
 15. Έγκριση ή μη της με αριθμό 231/2021, μελέτης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων προβολής και μικροφωνικής Βιβλιοθήκης», προϋπολογισμού 85.824,10 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.
 16. Έγκριση ή μη του τρίτου (3ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) (τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο ««Βελτίωση & εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων άρδευσης & οικισμών» προϋπολογισμού 235.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 186/2018.
 17. Έγκριση ή μη της με αριθμό 207/2021, μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση Υποδομών Εργατικών Κατοικιών ΖΕΠ» προϋπολογισμού 330.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.
 18. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, Ε=10.638,34 τ.μ., εντός του με αριθμό 798 χερσολίβαδου, στην Κοινότητα Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499,5 KWp.
 19. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=11.033,35 τ.μ., εντός του με αριθμό 798 χερσολίβαδου, στην Κοινότητα Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499,5 KWp.
 20. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=10.938,72 τ.μ., εντός του με αριθμό 798 χερσολίβαδου, στην Κοινότητα Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499,5 KWp.
 21. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=106.352,41 τ.μ., εντός του με αριθμό 1735α χερσολίβαδου, στην Κοινότητα Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 7,59 MWp.
 22. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=11.361,21 τ.μ., εντός του με αριθμό 798 χερσολίβαδου, στην Κοινότητα Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499,5 KWp.
 23. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=418.943,86 τ.μ., εντός του με αριθμό 1735α χερσολίβαδου, στην Κοινότητα Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 29,93 MWp.
 24. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=301.784,95 τ.μ., τμήμα του υπ΄αριθ. 798 χερσολίβαδου της Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, συνολικής ισχύος 14,988 ΜWp.
 25. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=10.468,39 τ.μ., εντός του με αριθμό 798 χερσολίβαδου, στην Κοινότητα Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 499,5 KWp.
 26. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) ακινήτων – κατοικιών για τις ανάγκες της Πράξης «Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας Ρομά /Επιδότηση Ενοικίου Δήμου Κοζάνης».
 27. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων Ε= 49.994,55 τ.μ., στην Κοινότητα Σκήτης του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση αιολικού σταθμού «ΑΣΚΙΟ ΙΙΙ» συνολικής ισχύος 50,4 ΜW.
 28. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων Ε= 80.568,68 τ.μ., στην Κοινότητα Σκήτης του Δήμου Κοζάνης, για εγκατάσταση αιολικού σταθμού «ΑΣΚΙΟ ΙΙ», συνολικής ισχύος 33,6 ΜW.
 29. Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, Ε= 53.210 τ.μ., (50% εξ αδιαιρέτου) στην Κοινότητα Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης στη θέση «Τσαρκούλι», για την υλοποίηση αιολικού σταθμού, για την εγκατάσταση του κυρίως έργου και των συνοδών αυτού.
 30. Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων με ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, Ε= 69.410 τ.μ., (50% εξ αδιαιρέτου) στην Κοινότητα Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης στη θέση «Γκιώνα», για την υλοποίηση αιολικού σταθμού, για την εγκατάσταση του κυρίως έργου και των συνοδών αυτού.
 31. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης