Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας


Tags |

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ,τις διατάξεις του αρ 78 του ν 4954/2022 καθώς και την υπ’αριθμ 46731/13-7-2022 εγκ. του ΥΠΕΣ, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , την 11-8-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα  9.30 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. 1. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2022 για την αντιμετώπιση της δαπάνης πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Δημ Σχέσεων Μ.Αντωνιάδου

 1. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2022 για την αντιμετώπιση της δαπάνης πολιτιστικών συλλόγων.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Δημ Σχέσεων Μ.Αντωνιάδου

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης πέντε (5) ημερών από 17-9-2022 μέχρι και 21-9-2022 για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. και της δημοπρασίας εκμίσθωσης του χώρου του Λουνα- Παρκ κατά την τέλεση της  εμποροπανήγυρης έτους 2022 στην Πτολεμαΐδα.

Εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας.

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αρ.: 34/2022 νέας μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &      Ποιότητας Ζωής, για τη διενέργεια της προμήθειας του Υποέργου 1ου με τίτλο : « Υποδομές ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά οχήματα –Σταθμοί φόρτισης Δήμου Εορδαίας», ενταγμένου στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και κατάρτιση ή μη των όρων διακήρυξης της ως άνω προμήθειας .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στην υποβολή Ερευνητικής Πρότασης με προσανατολισμό στη διαχείριση Διατομεακών Ενεργειακών Οικοσυστημάτων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 με τον τίτλο: ”Replicable and Efficient Solutions for Optimal Management of Cross-Sector Energy” (RESONANCE), σε ελληνική μετάφραση «Υιοθέτηση καλών πρακτικών και αποτελεσματικών λύσεων για βέλτιστη διαχείριση διατομεακών ενεργειακών οικοσυστημάτων» που σχετίζονται με το θέμα-στόχο απόκριση στη ζήτηση.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Φουρκιώτης

 1. 6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Φουρκιώτης

 1. Τροποποίηση ή μη της Νομικής Δέσμευσης (1η Παράταση) για τα Υποέργα «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων του Δήμου Εορδαίας» Α/Α 2 και «Προμήθεια οικιακών κάδων κομποστοποίησης του Δήμου Εορδαίας» της Πράξης «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» με κωδικό ΟΠΣ 5030897.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Φουρκιώτης

 1. Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Εορδαίας» σύμφωνα με την πρόσκληση με Κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης

 1. Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή πρότασης «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρησης της Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων σε Δήμους της χώρας- Pay as you throw- Gain as you sort» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλοντος και αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την «Παροχή γευμάτων σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, για το σχολικό έτος 2022-2023» (Αριθμ. Διακήρυξης 11480/19-05-2022)

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» (Αριθμ. Διακήρυξης 12766/02-06-2022).

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς τοποθέτηση επί στύλων δικτύου ΔΕΔΔΗΕ» (Αριθμ. Διακήρυξης 13086/06-06-2022).

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δ. Ορφανίδης

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης