Ειδήσεις

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Βελβεντού


Ο Δήμος Βελβεντού ύστερα από την υπ’ αριθμ. 121/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας δύο (2) μηνών , για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας σχολικής μονάδας του Δήμου Βελβεντού, ως εξής:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Καθαριστές- καθαρίστριες 1 Δύο (2)  μήνες

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07
  4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότi:

α)το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12/μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Βελβεντού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Βελβεντού δηλαδή από 16/9/2021 έως και 20/9/2021.

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μανώλης Κ.Στεργίου

Προηγούμενο άρθρο Ανακοίνωση κ. Προέδρου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας για την προσέλευση στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης
Επόμενο άρθρο Τηλεδιάσκεψη με θέμα το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας