Ειδήσεις

Προκήρυξη μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη στο Επιμελητήριο Κοζάνης


Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κοζάνης ομόφωνα αποφάσισε την προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης του Επιμελητηρίου Κοζάνης για την υποστήριξη του έργου αυτού.

Κάθε ενδιαφερόμενος, πρέπει να υποβάλλει από Τετάρτη 20.10.2021 έως και Παρασκευή 29.10. 2021 τις εργάσιμες μέρες και ώρες (08:00 έως 14:30), αίτηση –υπεύθυνη δήλωση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κοζάνης (οδός Ι. Φαρμάκη 2 , υπόψη κας Αικ Καρακουλάκη τηλ.επικοινωνίας 24610
41693).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Τυχόν φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την λήξη της προθεσμίας 29.10.2021 και ώρα 14:30 δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα θεωρηθούν ως μη υποβεβλημένοι.
Η αίτηση συνοδεύεται με αναλυτικό βιογραφικό του υποψηφίου και με τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα καθώς και τα επιθυμητά.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

https://www.evekozani.gr/backOffice/backOfficeFiles/2021-10-20-130851Eb4de87b622efec45c69239faaecc0f4.pdf

Προηγούμενο άρθρο Rapid tests ΕΟΔΥ: 11 θετικά στον covid-19 στην Κοζάνη και 3 θετικά στην Πτολεμαΐδα
Επόμενο άρθρο Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ στο Νομοσχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης