Ειδήσεις

Συνεδρίαση δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης


Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 και από ώρα 13:00 έως 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 643 με αριθμ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση ή μη υποβολής προτάσεων για ένταξη -τροποποίηση εννέα (9) έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π) 2012-2016
 2. Έγκριση ή μη αποδοχής της με αριθμ. πρωτ. 30943/05.11.2021 αίτησης του κ. Ιωαννίδη Ελευθερίου του Παναγιώτη, πρώην Δημάρχου Κοζάνης, για ανάθεση σε δικηγόρο της επιλογής του τη νομική στήριξή του ενώπιον του Μονομελούς  Πλημμελειοδικείου Κοζάνης (Ποινικό), στις 03 Νοεμβρίου 2021.
 3. Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με τίτλο «Επέκταση Προγράμματος Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων Γ΄Φάση – Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
 4. Έγκριση ή μη πραγματοποίησης Πρακτικής άσκησης σπουδαστών στα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Δήμο Κοζάνης.
 5. Έγκριση ή μη του δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Τοποθέτηση ειδικού δαπέδου αύλειων χώρων σχολικών μονάδων οικισμών Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 265/2019.
 6. Έγκριση ή μη δεύτερης (2ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αντιπλημμυρικών & οδικών υποδομών οικισμών ΔΕ Αιανής», προϋπολογισμού 97.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 144/2020, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως 12.03.2021.
 7. Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αντιπλημμυρικών & οδικών υποδομών οικισμών ΔΕ Αιανής», προϋπολογισμού 97.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 144/2020, έως 31.03.2021.
 8. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα, στις 11.11.2021.
 9. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση τεσσάρων (4) διαμερισμάτων για τη στέγαση δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενών φιλοξενίας.
 10. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Ε= 7,820 στρεμμάτων που βρίσκεται εντός του αγροκτήματος της Κοινότητας Ροδιανής του Δήμου Κοζάνης, για καλλιέργεια.
 11. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Ε= 15,937 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Κοινότητας Καπνοχωρίου του Δήμου Κοζάνης, για καλλιέργεια.
 12. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Ε= 24,152 στρεμμάτων που βρίσκεται εντός του αγροκτήματος της Κοινότητας Αυγής του Δήμου Κοζάνης, για καλλιέργεια.
 13. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδοστρωμάτων πόλης Κοζάνης» προϋπολογισμού 619.999,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 14/2019.
 14. Έγκριση ή μη ένατης (9ης) τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2021.
 15. Έγκριση ή μη του από 27.10.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Προμήθεια (ΜΙΝΙ BUS) χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» προϋπολογισμού 269.948,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 88/2021. – Λήψη απόφασης.
 16. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.
Προηγούμενο άρθρο Ενημέρωση από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών σχετικά με τον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας του υδρογόνου
Επόμενο άρθρο Δωρεά εξοπλισμού κουζίνας στο «Μποδοσάκειο» Γ.Ν. Πτολεμαΐδας από τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Δ.Ε.Η