Ειδήσεις
Tags |

Τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου


Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα,
την 2 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του
Ν.4555/18 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε
άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

1. Κατάρτιση σχεδίου 12 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2022.
2. Απόδοση λογαριασμού παγίων προκαταβολών Κοινοτήτων.
3. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
4. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
5. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου στην έκθεση «PHILOXENIA» στη
Θεσσαλονίκη.
6. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης και κάλυψη εξόδων εκτός έδρας του Δημάρχου και του
Αντιδημάρχου στην Αθήνα.
7. Λύση μίσθωσης και διακανονισμός οφειλής της Γεωργίας συζ. Χαρίτωνα Αθανασιάδη
από το κληροδότημα «Αλέξανδρου και Καλλιθέας Καρούτα».
8. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Αλέξανδρου και
Καλλιθέας Καρούτα»
9. Έγκριση της αριθμ. 5165/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Εξουσιοδότηση
δικηγόρου».
10. Έγκριση της αριθμ. 5342/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Πρόσληψη πληρεξούσιου
δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κοζάνης».
11. Ανάθεση τακτοποίησης ακινήτου του κληροδοτήματος του Δήμου με την επωνυμία:
Κληροδότημα Αριστείδη Γάρου».
12. Ρύθμιση ή μη οφειλής του Κληροδοτήματος με την επωνυμία: «Κληροδότημα Ιωάννη Θ.
Τσιόλια».
13. Ορισμός μέλους και σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία
στην τ.κ Τσοτυλίου Δήμου Βοΐου».
14. Ορισμός μέλους και σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής
οδοποιίας Δ.Κ Γαλατινής Δήμου Βοΐου»

15. Ορισμός μέλους και σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση
Γυμνασίου – Λυκείου Νεάπολης Δήμου Βοΐου»
16. Ορισμός μέλους και σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής
οδοποιίας Δ.Ε Νεάπολης Δήμου Βοΐου»
17. Ορισμός μέλους και σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση περιοχής
Αγίου Γεωργίου Τ.Κ Δαμασκηνιάς Δήμου Βοΐου»
18. Ορισμός μέλους και σύσταση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή
αναβάθμιση του πρώην κοινοτικού καταστήματος Εράτυρας Δήμου Βοΐου»
19. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες έκδοσης
πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΠΑ.Λ Σιάτιστας».
20. Έγκριση ή μη του πρακτικού 3 της επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την προμήθεια με τίτλο διαγωνισμού "Προμήθεια οχήματος για μεταφορά
προϊόντων σε θερμοκρασία συντήρησης για το ΚΗΦΗ Σιάτιστας"
21. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Βοΐου και Ιδρύματος Μιχαήλ
και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» – Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης
22. Αποδοχή της αρ. 74395/08-11-2022 Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «Δημιουργία
καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, Δήμου Βοΐου»  στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή,
συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς –
Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν.
4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα
«Άργος» και λοιπές διατάξεις».
23. Αποδοχή της αρ. 4687/11-11-2022 Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΟΪΟΥ» (κωδ. ΟΠΣ 5115585) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία
2014-2020» – Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του 1 ου υποέργου της πράξης.
24. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή συμπληρωματικού
εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των
οικισμών Μικροκάστρου και Σιάτιστας της Δ.Ε. Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου»
25. Έγκριση του Πρακτικού IΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου –
Κατακύρωσης) της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2022»  (Α/Α: 191618) – Κατακύρωση της σύμβασης.
26. Έγκριση ή μη 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».
27. Αποστολή για έγκριση ή μη 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1 ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –
ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».
28. Έγκριση κάλυψης των εξόδων κηδείας απόρου και ανασφάλιστου δημότη μας.
29. Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Προηγούμενο άρθρο Δήμος Κοζάνης: Τη Δευτέρα 5 Δεκέμβρη οι λαϊκές αγορές σε Ηπειρώτικα και Σκ΄ρκα
Επόμενο άρθρο Στις 9 Δεκεμβρίου Λευκή Νύχτα και άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία Πτολεμαΐδας - Μεγάλη συναυλία με τον Κώστα Αγέρη