Ειδήσεις

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ,τις διατάξεις του αρ 78 του ν 4954/2022 καθώς και την υπ’αριθμ 46731/13-7-2022 εγκ. του ΥΠΕΣ, καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , την 24-1-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

2. Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και του Ν.Π.Δ.Δ. , για το έτος 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

3. Έγκριση ή μη των πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης , αξιολόγησης τεχνικών & οικονομικών προσφορών & ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη, της «Παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Εορδαίας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

4. Έγκριση ή μη των πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης , αξιολόγησης τεχνικών & οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της «Προμήθειας: Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα- Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Εορδαίας».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

5. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά των σχεδιαζόμενων Αιολικών Πάρκων (μετά των συνοδών του έργων οδοποιίας) εντός των ορίων του Δήμου Εορδαίας. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και ανάθεση του δικαστικού χειρισμού των υποθέσεων.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

Προηγούμενο άρθρο Συνάντηση του Υφυπουργού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου με τον Πρέσβη της Μολδαβίας Andrei Popov
Επόμενο άρθρο Πρόσκληση στην κοπή πίτας της Π.Υ. Πτολεμαΐδας