Ειδήσεις

Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας


Αξιότιμα μέλη του ΔΣ του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας,

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ιδρύθηκε το 1923, με έδρα την Αθήνα. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και έχει περιφερειακή διάρθρωση. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το θεσμικό του πλαίσιο καθορίζεται από το Π.Δ. της 27- 11/14-12-1926, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 12 (ΦΕΚ 17Α’/31-01-2020). Σύμφωνα με αυτό, το Τ.Ε.Ε. έχει σκοπό την προαγωγή της Επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με τις ειδικότητες των μελών του, της Τεχνικής και της Τεχνολογίας γενικότερα και επιπρόσθετα στοχεύει στην αξιοποίηση τους στην κατεύθυνση της αυτοδύναμης οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας. Είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και περιλαμβάνει το σύνολο της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών στην Ελλάδα.

Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία συστάθηκαν με τα άρθρο 53-56 του Ν.2218/94 Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α’) «’Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» στην έδρα κάθε Περιφέρειας, εννοώντας τις τότε κρατικές Περιφέρειες, σήμερα Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Στη συνέχεια, με τα άρθρα 190-193 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» τροποποιούνται τα άρθρα του προηγούμενου νομοθετήματος και τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης υπάγονται πλέον «στην περιφέρεια του παρόντος νόμου», εννοώντας πλέον την αιρετή Περιφέρεια. Ο συνδυασμός των παραπάνω νομοθετημάτων, με κάποιες τροποποιήσεις τους, συνθέτουν το νομικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται σήμερα η λειτουργία των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης.

Τα Ταμεία διοικούνται από τον πρόεδρο, ο οποίος είναι ο εκάστοτε Περιφερειάρχης και από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Ν.3852/2010, άρθρο 191, παρ. 1), που αποτελείται εκτός από τον Πρόεδρο από:

α) ένα μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της περιφέρειας,

β) ένα μέλος της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας,

γ) έναν εκπρόσωπο του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού που υποδεικνύεται από αυτόν,

δ) δύο εκπροσώπους προερχόμενους από τις εργοδοτικές οργανώσεις και τα οικεία Επιμελητήρια,

ε) έναν εκπρόσωπο προερχόμενο από τις εργατικές ενώσεις,

στ) δύο προϊσταμένους υπηρεσιών της περιφέρειας οριζόμενους από τον περιφερειάρχη, κατά προτίμηση από την οικεία Διεύθυνση. Τα υπό στοιχεία β`, γ`, ε`, στ`, ζ` μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, από τον περιφερειάρχη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα από τα μέλη του Δ.Σ. ως αντιπρόεδρος.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, εκτιμούμε ως φορέας ότι η συμμετοχή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας είναι απαραίτητη και η τεχνοκρατική αντίληψη του εκπροσώπου που θα οριστεί, θα είναι εποικοδομητική στην υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας. Άλλωστε το ΤΕΕ αποτελεί τον κατεξοχήν αρμόδιο φορέα που μπορεί να εξασφαλίσει την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, κάνοντας το όραμα πράξη.

Παρακαλούμε να προβείτε σε τροποποίηση της σύστασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας και να συμπεριλάβετε στους εκπροσώπους των φορέων και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Ο Πρόεδρος

Κιάνας Μεν. Στέργιος

Προηγούμενο άρθρο Βράβευση φοιτητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Jens Stoltenberg
Επόμενο άρθρο Το μέτρο 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην Δυτική Μακεδονία