Ειδήσεις

Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π) LEADER


Αξιότιμα μέλη του ΔΣ,

Αξιότιμη κα Γενική Δ/ντρια,

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ιδρύθηκε το 1923. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και έχει περιφερειακή διάρθρωση. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το θεσμικό του πλαίσιο καθορίζεται από το Π.Δ. της 27-11/14-12-1926, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 12 (ΦΕΚ 17Α’/31-01-2020). Σύμφωνα με αυτό, το Τ.Ε.Ε. έχει σκοπό την προαγωγή της Επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με τις ειδικότητες των μελών του, της Τεχνικής και της Τεχνολογίας γενικότερα και επιπρόσθετα στοχεύει στην αξιοποίηση τους στην κατεύθυνση της αυτοδύναμης οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας. Είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και περιλαμβάνει το σύνολο της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών στην Ελλάδα.

Η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π) LEADER, βασίστηκε στις εξής δύο προϋποθέσεις:

α. Συμμετοχή σε ποσοστό ≥50% οικονομικών και κοινωνικών εταίρων της περιοχής καθώς και άλλων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής (π.χ. ενώσεις αγροτών, γυναικών, νέων)

β. Συμμετοχή σε ποσοστό ≥30% των φορέων που, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου τομέα (π.χ. ΝΑ, ΟΤΑ, ΤΕΔΚ, Αναπτυξιακές ΟΤΑ)

Ως εκ τούτου το ποσοστό συμμετοχής φορέων που εξυπηρετούν συμφέροντα του δημόσιου τομέα της περιοχής, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή ανήλθε σε 43% ενώ το ποσοστό συμμετοχής οικονομικών και κοινωνικών εταίρων της περιοχής, καθώς και άλλων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών σε 57%

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, εκτιμούμε ως φορέας ότι η συμμετοχή μας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π) LEADER είναι απαραίτητη και η τεχνοκρατική αντίληψη του εκπροσώπου που θα οριστεί, θα είναι εποικοδομητική στη διαμόρφωση των εκάστοτε στρατηγικών της εταιρείας. Άλλωστε ήδη το ΤΕΕ με τα μέλη του, συμβάλουν στην ορθή διαχείριση των υποβαλλόμενων φακέλων, είτε αυτά αφορούν δημόσια, είτε ιδιωτικά έργα. Επομένως η αναγκαιότητα συμμετοχής του ΤΕΕ/ΤΔΜ μας στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π) LEADER είναι επιβεβλημένη.

Παρακαλούμε να προβείτε σε τροποποίηση της σύστασης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π) LEADER και να συμπεριλάβετε στους εκπροσώπους των φορέων και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Ο Πρόεδρος

Κιάνας Μεν. Στέργιος

Προηγούμενο άρθρο Διανομή Υγειονομικού Υλικού στα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Επόμενο άρθρο Παρουσίαση του βιβλίου Γεωργίου Χρ. Aλευρά «Δυτικομακεδόνες Πεσόντες κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 1940-41»