Ειδήσεις

Πρόσκληση υποτροφιών κληροδοτήματος Θ. Μανούση για αριστούχους μαθητές του Δήμου Βοΐου


Ο Δήμαρχος Βοΐου αφού έλαβε υπόψη :

1)Τη με αριθμό 1106287/693/Β0011/14-2-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΔΒΜΘ που αφορά στον καθορισμό των ειδικότερων όρων και λεπτομερειών της επωφελέστερης διάθεσης της περιουσίας του κληροδοτήματος Θεοδώρου Μανούση που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο Αθηνών

2)Τις διατάξεις του Καν. Δ/τος 18/23-8-1941 «Περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών, κληροδοσιών κ.λ.π.».

3)Τις διατάξεις του Ν.4182/2013(ΦΕΚ 185 τ. Α ́) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» όπως αυτός ισχύει.

4)Τον Οργανισμό Παροχής Υποτροφιών του Κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ και το με αριθμό πρωτ. .39553/21-09-2020έγγραφο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5)Τη με αριθμό162/2020(ΑΔΑ:67ΓΜΩ97-9ΒΦ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου με την οποία ενέκρινε την προκήρυξη υποτροφιών για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ο Δήμος Βοΐου θα χορηγήσει από τα έσοδα της Κληρονομιάς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ σε αριστούχους μαθητές Α ́και Β ́ Λυκείων , από( 18, 1 και πάνω ) την προηγούμενη χρονιά για το παρακάτω σχολικό έτοςκαταγόμενοι από την Σιάτιστα.

1) Μαθητές της Β και Γ Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2020-2021, δέκα(10) υποτροφίες που αρίστευαν το προηγούμενο έτος 2019-2020)

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 90,00 Ευρώ .

Η καταγωγή από τη Σιάτιστα , καθορίζεται με σειρά προτεραιότητας από τα παρακάτω κριτήρια :

1). της γέννησης στη Σιάτιστα : α) του ιδίου, β) των δύο γονέων του γ) ενός από τους δύο γονείς του δ) των παππούδων και των γιαγιάδων του και ε) του ενός παππού ή της μίας γιαγιά του.

2). της εγγραφής στο Μητρώο ή στο Δημοτολόγιο στον πρώην Δήμο Σιάτιστας (Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας-Δήμου Βοΐου) των παραπάνω προσώπων

3). της μόνιμης κατοικίας στον πρώην Δήμο Σιάτιστας (Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας-Δήμου Βοΐου) των αυτών παραπάνω προσώπων.

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από τον Δήμο Βοΐου.

Η κατάταξη των υποψηφίων , κατά κατηγορία , θα γίνει με κριτήριο την βαθμολογία και καταγωγή.

Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεταιστους υποτρόφους από τον μήνα Σεπτέμβριο για το κάθε έτος της προκήρυξης μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας σπουδών στο Λύκειο .

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν , για οποιονδήποτε λόγο , ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων της Κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο αίτηση , μαζί με τα απαιτούμενα δ/κά μέχρι τις 31/03/2021.

Αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά.

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Πιστοποιητικόοικογενειακής κατάστασης των παππούδων (εφόσον κατάγεται από παππού ή γιαγιά )
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν , ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα , κληρονομιά ή Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
  4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου , που να έχει εκδοθεί πρόσφατα , το πολύ τρεις μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (αναζητείτε αυτεπάγγελτα) .
  5. Έλεγχος προόδου με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο προηγούμενο έτος {π.χ για το έτος 2020-2021 (προηγούμενο έτος 2019-2020)} με «ΑΡΙΣΤΑ»
  6. Φωτοτυπία Ταυτότητας.
  7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Σιάτιστας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Τηλ. 2465 3 50112.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Προηγούμενο άρθρο 29 θέσεις επικουρικού προσωπικού στο «Μαμάτσειο» Νοσοκομείο Κοζάνης
Επόμενο άρθρο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων γεωργίας - κτηνοτροφίας 2021