Ειδήσεις

Εγγραφή ωφελούμενων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Βοΐου


Το Ν.Π.Ι.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ» (ΔΗ.Κ.E.ΒΟ) Δήμου Βοΐου ενεργώντας ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο «Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας/Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκο Κοινωνικό Ταμείο –ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ωφελούμενους (άτομα που μπορούν και δικαιούνται να τους παρέχονται υπηρεσίες από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά εγγραφής για την πλήρωση θέσεων στο Κ.Η.Φ.Η Σιάτιστας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής  από 16-06-2021  εώς και 25-06-2021  .

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δομή Κ.Η.Φ.Η Σιάτιστας, Τηλ. Επικοινωνίας 6982740646 & 6945752837.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Υποβολή αίτησης ωφελούμενων ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του, η οποία θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά (διατίθεται στη Δομή):

1.Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι ωφελούμενοι/ες είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν είναι Έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

  1. Εκτύπωση τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το φορολογικό έτος 2019.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Γνωμάτευση Θεράποντος Ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο άμεσα ωφελούμενος είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά-νοητικά-ψυχικά).
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι ωφελούμενοι δε λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο Κέντρο (παρέχεται στη δομή).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Α. Κριτήρια και μοριοδότηση

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
1. Κατάσταση Υγείας Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενος/η(κινητικά-νοητικά-ψυχικά)

 

4
Μερικώς αυτοεξυπηρετούμενος/η(κινητικά-νοητικά-ψυχικά)

 

6
Μη αυτοεξυπηρετούμενος/η(κινητικά-νοητικά-ψυχικά)

 

10
2. Εισόδημα Κάτω από το όριο της φτώχιας

 

15
Πάνω από το όριο της φτώχειας 10
3. Οικογενειακή κατάσταση Χήρος/α, Διαζευγμένος/η, Άγαμος/η 5

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων η οποία δεν αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα οι ωφελούμενοι δε θα λαμβάνουν μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των εναπομεινάντων κριτηρίων.

Το όριο της φτώχειας προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για το έτος 2019 ορίζεται σε 4.917 € για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά το 0.5  για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 εώς και 24 ετών και κατά 0.3 για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, 10.326 € για δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 14 ετών, στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης από τη Δ.Α.  ή κατά την ημερομηνία της έκδοσης  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Κ.Η.Φ.Η προς τα ωφελούμενα άτομα, έχουν δημοσιευτεί από την ΕΛΣΤΑΤ νέα επικαιροποιημένα στοιχεία, το κριτήριο προσδιορίζεται ανάλογα.

Ο Δικαιούχος βαθμολογεί και κατατάσσει τους ωφελούμενους σε πίνακα, κατα φθίνουσα σειρά, με βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους και στη συνέχεια τους επιλέγει με βάση τον αριθμό της δυναμικότητας της δομής (Κ.Η.Φ.Η). Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίηση του, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του Δικαιούχου.

 

Η πρόεδρος του Δ/Σ

EΛΕΝΗ ΚΑΚΑΛΗ

Προηγούμενο άρθρο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Επόμενο άρθρο Πρόσκληση του Δήμου Εορδαίας σε καινοτόμο σεμινάριο εκπαιδευτικών: Ιδέες και εργαλεία σχεδιασμού ψηφιακής ιστορίας