Δύο συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας την Παρασκευή 23 Ιουλίου


Tags |

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ. του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ), την 23η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποζημίωση του Δήμου Εορδαίας λόγω προσκύρωσης έκτασης σύμφωνα με τις υπ’αριθ. αριθμ. 3/94 πράξης τακτοποίησης στο ΟΤ 315 και 1/2021  στο  ΟΤ  314 στην Πτολεμαΐδα

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιότης.

 1. Εκποίηση αποβλήτων Λιπαντικών και μεταχειρισμένων οχημάτων /μηχανημάτων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιότης.

 1. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Στελέχωση μίας θέσης ασκούμενου δικηγόρου στον Δήμο Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου Εμπορίου

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Αίτημα για τροποποίηση συμφωνητικού που αφορά τη μίσθωση οικήματος που στεγάζεται το ΚΕΠ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Γνωμοδότηση ή μη σχετικά με τη διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων

Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος ΕΠΖ Λόφτσαλης Αναστάσιος.

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακού .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Τροποποίηση πρ/σμού ( 184, 194 204, ΑΟΕ )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση απόφασης Σχολικής επιτροπής Α/θμίας Εκπαίδευσης

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυριάκος Αντωνιάδης.

 1. Γνωμοδότηση ή μη ΔΣ επί αιτήματος του Μαυροματίδη Χριστόφορου για άδεια εκσκαφή για αναζήτηση θησαυρού στην περιοχή Μαυροπηγής.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

Επίσης, την ίδια ημέρα και ώρα 18:00 καλείστε σε συνεδρίαση που θα  διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω e presence.gov.gr κατ’  εφαρμογή των υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) και 33282/29-5-20 (ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιων του ΥΠΕΣ,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση για ΜΠΕ :

1)  φωτοβαλταικού Σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 134 ,978 MW στη θέση « ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 5 »  ΔΕ Πτολεμαΐδας  Εορδαίας ΠΔΜ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ.

2))  Φωτοβολταικός Σταθμός παραγωγής  Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39,7824 MW στη θέση ΠΕΡΔΙΚΑΣ 7 του υποσταθμού Περδίκκα  Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης  ΠΔΜ.

3)  φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 14,988 MW στη θέση  «Πτελεωνας 1 » ΔΕ Αγίας Παρασκευής  & Πτολεμαΐδας  Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης ΠΔΜ.

4) φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 18,000 18 MW στη θέση  «Πτελεωνας 2 » ΔΕ Αγίας Παρασκευής  & Πτολεμαΐδας  Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης ΠΔΜ.

5) φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 39,99003 MW στη θέση  « ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1 »  στο ορυχείο Αμυνταίου  που βρίσκεται στη ΔΕ Αετού – Πτολεμαΐδας – Φιλώτα Δ Αμυνταίου της ΠΕ Κοζάνης Φλώρινας.

ΔΕ Αγίας Παρασκευής  & Πτολεμαΐδας  Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης ΠΔΜ.

6) Φωτοβολατικός Σταθμός  παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύος 33 MW στη θέση Σπηλιάς Δήμου Εορδαίας περιφερειακή ενότητα Κοζάνης  ΠΔΜ.

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής