Ειδήσεις

«Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων» (Β1146)


Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3041 ΦΕΚ της 29/05/2024 η υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/2365/27.05.2009 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. β του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οι γεωργικοί ελκυστήρες που έχουν ταξινομηθεί η απογραφεί πριν τις 21.05.1998 και δεν φέρουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής εγκεκριμένου τύπου υποχρεούνται όπως εφοδιαστούν με αυτή μέχρι και την 31.10.2024. Οι διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής εγκρίνονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. Β του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 11338/Γ4/2366/27.05.2009 (Β1156) υπουργικής απόφασης».

Κατόπιν των ανωτέρω μέχρι 31.10.2024 θα γίνονται μεταβιβάσεις και των Γεωργικών Ελκυστήρων που δε φέρουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής εγκεκριμένου τύπου με την επισήμανση ότι πρέπει να εφοδιαστούν με αυτήν μέχρι 31.10.2024

Προηγούμενο άρθρο Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Συνέδριο “EduTechSummit& Expo”.
Επόμενο άρθρο Κέντρο Τύπου θα λειτουργήσει στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου