Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης


Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΤΡΕΙΟ», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.03.2020), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 643 με αριθμ. πρωτ. 69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 1/2022 (ΑΔΑ:ΨΥ5ΖΟΛΖΜ-ΒΓΞ) απόφασης Δ.Σ. του του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης» περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2022.
 2. Έγκριση ή μη της με αριθμό 2/2022 (ΑΔΑ:6Δ0ΒΟΛΖΜ-Τ47) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης» περί κατάρτισης και ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης 2022 προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό..
 3. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2022 του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ στην Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.
 4. Έγκριση ή μη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού τεσσάρων (4) θέσεων διάρκειας δύο (2) μηνών για το έτος 2022, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
 5. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσ/νίκη, στις 11.02.2022.
 6. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 400,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για δαπάνες εκτύπωσης συνθημάτων κατά της έμφυλης βίας στις φανέλες αθλητικού σωματείου που αγωνίζεται στην Α1 Γυναικών.
 7. Έγκριση ή μη του από 04.02.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος Πάρκου Αγίου Δημητρίου Κοζάνης», προϋπολογισμού 220.896,30 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 222/2021.
 8. Έγκριση ή μη του από 08.02.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου Κοζάνης, προϋπολογισμού 99.987,40 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 123/2019.
 9. Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών, του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση & Συντήρηση υποδομών Κοινότητας Δρεπάνου», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 263/2021.
 10. Έγκριση ή μη τρίτης (3ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αντιπλημμυρικών & οδικών υποδομών οικισμών ΔΕ Αιανής», προϋπολογισμού 97.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 144/2020, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως 12.06.2022.
 11. Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Π.Σ Κοζάνης» προϋπολογισμού 167.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 2/2021, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, έως 26.06.2022.
 12. Ορισμός ή μη Επιτροπών Παραλαβής (προσωρινής & οριστικής) έξι (6) έργων του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4257/2014 και των άρθρων 170 & 172 του ν. 4412/2016.
 13. Τροποποίηση της με αριθμό 298/2021 (ΑΔΑ:ΕΣΠ7ΩΛΠ-ΥΨ4) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «περί καθορισμού των τελών άρδευσης, για το έτος 2021 (άρθρο 10 της με αριθμό 566/2013 (ΑΔΑ ΒΛΛ5ΩΛΠ-1ΔΡ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (μόνο για το α.α. 4 Κοινότητα Άνω Κώμης).
 14. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

Προηγούμενο άρθρο Ανακοίνωση προγραμματισμός διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Κοζάνης
Επόμενο άρθρο Έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς της Ν. Αφρικής από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας