Ειδήσεις

Πλήρωση μίας (1) θέσης Δημοσιογράφου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


Ο Περιφερειάρχης γνωστοποιεί την πλήρωση μίας (1) θέσης Δημοσιογράφου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει όσο η θητεία του Περιφερειάρχη.

Με τη λήξη της θητείας του Περιφερειάρχη, λύεται και η σύμβαση αυτοδικαίως και αζημίως για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους υπαλλήλους.

Ο/Η προσλαμβανόμενος/η δημοσιογράφος πρέπει να είναι είτε μέλος, αναγνωρισμένης στην Ελλάδα, επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης, είτε να έχει διετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών του/της στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

Οι δημοσιογράφοι δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα των υπαλλήλων της Περιφέρειας και ούτε η θέση τους έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής.

Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη για την επικουρία του οποίου θα προσληφθούν.

Οι δημοσιογράφοι προσλαμβάνονται με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται αζημίως για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με απόφαση του Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στην παραπάνω θέση και έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο, να υποβάλλουν στο Γραφείο του Περιφερειάρχη – Περιοχή ΖΕΠ – 50100 Κοζάνη, 2ος όροφος, σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  1. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση του τίτλου και φωτοαντίγραφο της αναγνώρισης του τίτλου, ως ισότιμου της ημεδαπής)
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε θέση δημοσιογράφου ή οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο, που αποδεικνύει ειδίκευση ή αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα, που πρόκειται να απασχοληθεί
  4. Βεβαίωση μέλους, αναγνωρισμένης στην Ελλάδα, επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης

ή

βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, με την ιδιότητα του Δημοσιογράφου.

  1. Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του υποψηφίου κωλύματος διορισμού και περί μη κατοχής άλλης θέσης και απασχόλησης στον δημόσιο τομέα.

 

Προηγούμενο άρθρο Παρατάσεις προθεσμιών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Επόμενο άρθρο Νέα προθεσμία για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων σε μεταχειρισμένα ρυμουλκούμενα οχήματα, κατηγορίας Ο1