Ειδήσεις

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης


Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και από ώρα 13:00 έως 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄), τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄) και τις διατάξεις της με αριθμό εγκ. 426 με αριθμ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης & Ταμειακού απολογισμού) έτους 2020 του Δήμου Κοζάνης.
 2. Έγκριση ή μη της αριθμό 27/2021 (ΑΔΑ:ΩΓΥ4ΟΚΨΕ-ΜΓΑ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού έτους 2019.
 3. Έγκριση ή μη της αριθμό 28/2021 (ΑΔΑ:944ΨΟΚΨΕ-8ΔΨ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» περί έγκρισης οικονομικού ισολογισμού έτους 2019.
 4. Έγκριση ή μη του από 30.06.2021 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Π.Σ Κοζάνης» προϋπολογισμού 167.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 2/2021.
 5. Έγκριση ή μη του από 01.07.2021 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση, για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση πρασίνου – αναδασώσεις σε οικισμούς του Δήμου», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 26/2021.
 6. Έγκριση ή μη του από 05.07.2021 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση, για την «Προμήθεια – εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων στην Δ.Κ. Κρόκου» προϋπολογισμού 136.400,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 199/2018.
 7. Έγκριση ή μη του από 28.06.2021 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών και κατακύρωση, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την προσαρμογή των Παιδικών Βρεφικών Σταθμών στο ΠΔ 99/2017» προϋπολογισμού 46.250,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 139/2020.
 8. Έγκριση ή μη των από 17.06.2021 & 01.07.2021 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, για την «Προμήθεια εξοπλισμού στίβου για το ΔΑΚ Κοζάνης», προϋπολογισμού 109.273,63 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%. και αριθμό μελέτης 233/2020.
 9. Έγκριση ή μη του από 28.06.2021 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για τις «Εργασίες Αποχιονισμού και Θεομηνιών ΔΕ Κοζάνης» προϋπολογισμού 70.477,88 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 107/2021.
 10. Έγκριση ή μη του από 02.07.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε Σχολικές μονάδες του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 427.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 65/2021.
 11. Έγκριση ή μη του από 09.07.2021 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 399.900,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 304/2020.
 12. Έγκριση ή μη των από 22.06.2021 & 28.06.2021 Πρακτικών Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, αντίστοιχα, για την «Προμήθεια εξοπλισμού» προϋπολογισμού 179.839,51 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 143/2020.
 13. Έγκριση ή μη του από 28.06.2021 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για την για την «Προμήθεια Λεωφορείου μεταφοράς Ατόμων Με Αναπηρία (14 θέσεων + 1 οδηγού + 1 συνοδηγού + 2 Αναπηρικών αμαξιδίων)», προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 211/2020.
 14. Έγκριση ή μη του από 15.07.2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης του έργου για την «Ανάπλαση πλατείας Νικολάου Γιολδάση Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 39.041,37 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 9/2021.
 15. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή – προσθήκη Πίλλαρ Ελλησπόντου» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 87/2011.
 16. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση ΚΧ & Πεζοδρομίων στις Τ.Κ. Λευκόβρυσης, Πρωτοχωρίου, Καλαμιάς & Εξοχής στης Δ.Ε Κοζάνης» προϋπολογισμού 88.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%και αριθμό μελέτης 6/2019.
 17. Έγκριση ή μη της δεύτερης (2ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Μέτρα ασφαλείας πρώην Λατομικών χώρων Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 1/2020, έως 25.11.2021.
 18. Έγκριση ή μη δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του δεύτερου (2ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου «Εκτέλεση Δημοσίων Δασοτεχνικών έργων Δασικής Αναψυχής, Άθλησης και Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στο Δημόσιο Δάσος ¨ΚΟΥΡΙ¨ στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 1.870.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 52/2017.
 19. Έγκριση ή μη της 159/2021 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση υποδομών σε περιοχές ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας» προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%.
 20. Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και του ΝΠΔΔ με την επωνυμία με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» με τίτλο «Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων στο ΛΙΑΠΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ», προϋπολογισμού 825.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% – Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 21. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του έργου «Κτιριακές εγκαταστάσεις Δομών Στήριξης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και Πολλαπλές Αναπηρίες στη ΖΕΠ του Δήμου Κοζάνης».
 22. Έγκριση ή μη υποβολής προτάσεων για ένταξη δύο (2) νέων έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π) 2012-2016
 • «Προμήθεια Χλοοκοπτικού τρακτέρ Βενζίνης», προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%
 • «Οριστική μελέτη Μετασκευών και νέων αντλιοστασίων για την διασύνδεση της τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο δίκτυο τηλεθερμάνσεων  Δυτικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού 387.581,56 ευρώ.
 1. Τροποποίηση της με αριθμό 596/2020 (ΑΔΑ:ΨΟ7ΚΩΛΠ-ΠΓΟ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «περί έγκρισης ή μη με απευθείας ανάθεση σε δικηγόρο για υποβολή αίτησης στο Εφετείο Ιωαννίνων για τρόπο αξιοποίησης ακινήτου Ε=626,00 τ.μ., ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος ¨Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨ που βρίσκεται στην Κοινότητα Κοζάνης στην οδό Μακεδονομάχων και στο Ο.Τ. 343 του Δήμου Κοζάνης».
 2. Σύνταξη έκθεσης β΄ τριμήνου του έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2021.
 3. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα, στις 07.07.2021.
 4. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας κ. Κυριακίδη Κων/νου στην Θεσσαλονίκη, στις 08.07.2021.
 5. Έγκριση ή μη αύξησης της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Δήμου προς το του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης».
 6. Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού είκοσι (20) θέσεων για το έτος 2022, για το Δήμο Κοζάνης.
 7. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη, 16 Ιουλίου 2021

           Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Μαλούτας Ν. Λάζαρος

Δήμαρχος Κοζάνης

Προηγούμενο άρθρο Στη Δυτική Μακεδονία το δεύτερο Συνέδριο Οινοτουρισμού
Επόμενο άρθρο Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την εβδομάδα από 19-07-2021 έως 25-07-2021